Policy

Kvalitets, miljö och arbetsmiljöledning

Företagsledningen har förbundit sig att tillämpa den KMA- politik som presenteras i denna manual. Företagsledningen har klargjort KMA- politiken för hela personalen samt vilken nytta detta för med sig och vilka krav detta ställer på de anställda. 

Kvalitetspolicy

Söderby Entreprenad AB har som målsättning att uppfylla kundernas krav och beaktar deras önskemål genom kontinuerlig dialog.

Genomföra våra uppdrag på ett professionellt sätt och ha kundens nytta som riktmärke. Vi lägger stor vikt på att åstadkomma ett gott slutresultat och en bra genomförandeprocess.

Vi vill att företaget skall ha gott anseende som en tillförlitlig och högklassig byggentreprenör.

Miljöpolicy

Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.

Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.

Genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Söderby Entreprenad AB. Målsättningen med arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare ska därför ges förutsättningar att

·    känna till verksamhetens mål och vision

·    förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet

·    känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs

·    utveckla sin kompetens